Fidelity Fulfilment NL Privacyverklaring

Make or Buy Groep BV, en haar gelieerde ondernemingen (Make or Buy Fulfilment BV, handelend onder Fidelity Fulfilment BV, en Make or Buy ICT BV) gevestigd aan De Steenbok 26 5215 ME ‘s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze Contactgegevens

Name: Fidelity Fulfilment NL
Addres:
De Steenbok 26, 5215ME 's-Hertogenbosch, NL
Telefoonnummer:
+31 (0)73 623 0220
Date of Document completion:
 16/03/2022

Persoonsgegevens die wij verwerken

Make or Buy Groep BV (handelend onder Fidelity Fulfilment NL) en gelieerde ondernemingen verwerkt persoonsgegevens van klanten doordat zij gebruik maken van onze diensten en/of omdat zij deze gegevens zelf aan ons verstrekken. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door ons contactformulier op de website in te vullen, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Make or Buy Groep BV en haar gelieerde ondernemingen verwerken geen bijzonder en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Make or Buy Groep BV en haar gelieerde ondernemingen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het uitvoeren van onze overeenkomst met de klant;
- Het afhandelen van betalingen;
- Verzenden van onze nieuwsbrief;
- Te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- De klant te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
- De klant de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
- Om goederen en diensten af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Make or Buy Groep BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Make or Buy Groep BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Make or Buy Groep BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie Bewaartermijn
Klantgegevens (als genoemd bij
persoonsgegevens die wij verwerken)
Gedurende de overeenkomst of maximaal 2 jaar daarna of langer t.b.v.
administratieplicht
Personeelsgegevens Maximaal 2 jaar na einde dienstverband.
Sollicitatiegegevens Maximaal 1 jaar na einde procedure.

Delen van persoonsgegevens met derden

Make or Buy Groep BV en gelieerde ondernemingen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, en als verwerker worden aangeduid, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Make or Buy Groep BV en haar gelieerde ondernemingen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Make or Buy Groep BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Make or Buy Groep BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@fidelityfulfilment.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Make or Buy Groep BV en gelieerde ondernemingen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Make or Buy Groep BV en gelieerde ondernemingen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@fidelityfulfilment.nl